X
تبلیغات
حکیمانه

حکیمانه

گروه فلسفه و منطق استان قم

 

                     یا مقلب القلوب و الابصار

                                     یا مدبر اللیل و النهار

                                                       یا محول الحول و الاحوال

                                

                            حول حالنا الی احسن الحال

[ سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 ] [ 8:30 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

مسابقه ی علمی آنلاین با عنوان "منطق" روزپنج شنبه ۱۱/2 /۹۳ برگزار          می گردد.

یادآوری ها:

 

1- سؤالات به صورت آزاد از کتاب های منطقی خواهد بود.بنابر این الزامی در تهیه کتاب خاصی وجود ندارد.

2- سؤالات به صورت تستی و تشریحی خواهد بود.

3- آزمون ،به صورت آنلاین از ساعت ۱۸ تا ۲۲روز پنج شنبه مورخه ۱۱ /۲/ ۹۳  بر روی سایت خواهد بود.

4-  سایت آزمون  سایت گروههای آموزشی و تکنولوژی استان با آدرس

 می باشد.      Qomgt.ir 

5-  نفر برتر تقدیر نامه استانی و نفرات دوم و سوم تقدیر نامه ناحیه ای دریافت خواهند کرد.

6- اسامی نفرات برتر ، از طریق همین وبلاگ اعلام می گردد .

7-  کلیه همکارانی که در مسابقه شرکت نمایند گواهی دانش آفزایی دریافت خواهند کرد.

۸- همکاران شرکت کننده در آزمون می توانند  نظرات خود را درباره نحوه برگزاری آزمون از طریق همین وبلاگ و یا تماس با گروه اعلام نمایند.

 

گروه فلسفه و منطق استان قم

[ سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 ] [ 10:17 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

نکات مهم درس اول فلسفه ی سال سوم

درس اول - فلسفه چيست ؟

نكات:-فلسفه ريشه يوناني دارد و معرب كلمه فيلوسوفيا است.- فيلو سو فيا از دو كلمه فيلو(دوست داری) و سوفيا(دانايی) تشكيل شده است.

- اولين كسی كه خود را فيلوسوفوس ناميد فيثا غورثبود.-- سوفسطائیان (دانشمندان) نام گروهی است دريونان پيش از سقراط .

- كلمه سوفيست درابتدا به معنای دانشمند به كارمي رفت ولی به تدريج مفهوم مغالطه كار به خود گرفت .کلمه سفسطه در عربی از سوفیست گرفته شده است.


ادامه مطلب

[ سه شنبه سیزدهم اسفند 1392 ] [ 11:38 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

در مبحث اثبات ضروب منتج اشکال چهارگانه دانستن چند مطلب ضروری به نظر می رسد.

1-    نتیجه شکل اول از آن جایی که بدیهی است لذا نیاز به اثبات نداشته و اشکال دیگر هم توسط آن اثبات می شوند.

2-    برهان خلف به معنای اثبات صدق نتیجه به دست آمده از طریق ردّ نقیض نتیجه حاصله می باشد.

3-    برهان خلف در تمام ضروب منتج شکل 2و3 به کار میرود.

4-    گاه نتیجه به دست آمده ازبرهان خلف با مقدمه نخست دارای تضاد می باشد نه تناقض . البته باید دانست که تضاد درضرب های شکل سوم درمیان دومقدمه کلی که نتیجه آن ها جزئی است به دست می آید.

مثلاً:

هرب الف است         هر ب ج است

             بعض الف ج است.

               نقیض

هر ب الف است        هیچ الف ج نیست

                      هیچ ب ج نیست

در این روش می بینیم که نتیجه به دست آمده (هیچ ب ج نیست ) با مقدمه کبری قیاس  که (هر ب ج است) متضاد می باشد.

در تضاد به دست آمده هم باید گفت که دو قضیه متضاد همانند دو نقیض هر دو نمی توانند صادق باشند . پس با مفروض دانستن صدق مقدمات باید گفت که این نتیجه کاذب است. کذب یک نتیجه همیشه نتیجه کذب مقدمات می باشد و از آن جایی که صغری قیاس دوم همان صغرای قیاس اصلی و صادق است لذا کبرا که نقیض نتیجه می باشد باید کاذب باشد . پس صدق نتیجه اول (بعض الف ج است)اثبات می شود.

این روش در ضرب سوم شکل سوم که (هر ب الف است      هیچ ب ج نیست) نیز عیناً جاری است.

5-    باید دانست که در شکل دوم برای برهان خلف کبرای اصل را کبرا و در شکل سوم صغرای اصل را صغرا برای قیاس جدید قرار می دهیم.

6-    روش عکس کستوی عبارت است از این که یکی از مقدمات عکس شود تا قیاس به شکل اول در آید .

7-    عکس مستوی در تمام ضرب ها پاسخگو نیست . چرا که وقتی بعضی از ضرب های شکل دو یا سوم از طریق عکس به شکل اول در می آید شرایط انتاج شکل اول را ندارند.

 

مثلاً:

 هیچ الف ب نیست       هر ج ب است

 

              هیچ الف ج نیست

 

     هیچ الف ب نیست           بعض ب ج است

 

اگر در این قیاس به دست آمده دقت شود مشخص می گردد که هیچ یک از شرایط انتاج شکل اول (موجبه بودن صغرا و کلی بودن کبرا ) را ندارد.

 

یا :

 هر الف ب است         بعض الف ج است

 

              بعض ب ج است

بعض ب الف است           بعض الف ج است

در این قیاس به دست آمده انیز می بینیم که شرط دوم شکل اول موجود نیست .پس از طریق عکس قابل اثبات نمی باشد.

 

8-    در روش عکس مستوی هم در شکل دوم کبرا و در شکل سوم صغرا عکس می شود.

 

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 11:24 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

۱- قهرمان داستان هاي فلسفـي افـلاطـون ، چه كسـي بـود و سبك او در مباحـث فلسفـي ، مشهـور بـه چـه بـو د و بـا چـه كسي  در بي قراري جهان مادي هم انديشه بود؟(سـراسـري 85)

1- سـقـراط - ديالكتيك - هـراكليتوس         2- سـقـراط - گفتگو -  پـروتـاگـوراس

3- تئتتوس - ديالكتيك -  هـراكليتـوس        4- تئتتوس - گفتگو - پـروتـاگـوراس

۲- اصرار افلاطون بر اين كه ادراك حسـي  ،  يـك شناخت جزئي است و به خودي خود ، قادر نيست كه ما را به شناخت حقيقي برساند بر............ گفتار سوفسطائيان مهر...........زد.(سـراسـري85)

1- درستي -  تاييد                                  2- درستي  - درستي  

3- نادرستي  -  تاييد                               4- نادرستي -  بطلان

۳- افلاطون در كدام كتاب به تفصيل آراء نادرست درباره شناخت و معرفت را پيش مي كشد و با انتقاد از آنها هيـچ يـك را شايسته ي نـام شناسايي واقعي نمي دانـد؟(سـراسـري76 و آزاد 83)

 1- ارغنون              2- تئتتوس                3- جمهوري              4- گلاوكن

۴- افـلاطـون در كـدام كتاب نظر سوفيست ها را كه بـا تكيه بر ادراك حسي  حقيقت را امري نسبي مي دانستند رد مي كنـد؟(آزاد 80 و 81)

1- جمهوري                 2- تئتتوس              3- قوانين             4- تيمائوس 

۵- كـدام گزينه بيانگر نظريه ي پـروتاگوراس درباره ي شناسايي است؟(سـراسـري75)

1- شناسايي مبتني بـر ادراك حسـي و امـري ثابت است.

2- شناسايي مبتني بـر ادراك عقلـي  و امـري ثابت است.

3- شناسايي مبتني بـر ادراك حسـي و امـري نسبي است.

4- شناسايي مبتني بـر ادراك عقلـي  و امـري نسبي است.

۶ -كدام عبارت بيانگر نظريه  مثل افلاطـوني است؟(سراسري 83)

1- آنچه در اين جهـان است ،  اصـل و واقعيتش در جهان ديگر است.

2- آنچه در اين جهـان است فقط سايه است و اصـلي نـدارد.

3- افـراد اين جهان اصـلي دارنـد كـه در درون غـاري ، در تاريكي زنـدگـي مي كنند.

4- افـراد اين جهـان بـه منزله ي حقايقـي هستند كـه سايـه ي آنها در جهـان ديگـري است.

۷- از ديدگاه افـلاطـون خطا ناپذيري معرفت حقيقي  و نيز دوام و ثبات آن به ترتيب به وسيله  كدام مورد تامين مي شود؟(سـراسـري76)

1- حس - عقـل             2- حس - مُثُل            3- مُثُل - عقـل          4- عقل- مُثُل

۸- نظـريه ي مثـل  بـه منظور تامين كـدام ويژگـي معـرفت حقيقـي و بـه وسيلـه ي چـه كسـي ارائـه شـده اسـت؟ (سـراسـري 75)

1- تعلـق داشتن به امـور پايـدار -  سـقـراط          2-  تعلـق داشتن به امـور پايـدار -  افـلاطـون

3- تبيين عقلانـي -  سـقـراط                           4- خطاناپذير بـودن -  افـلاطـون

۹- افـلاطـون هـر يـك از مـوجـودات جهـان ماوراءالطبيعه را چـه می نامـد؟(آزمايشـي سـنجـش 83)

1- خـورشيد                  2- قـوّ ي ه عقـل                 3- سـايـه                 4- مـثال

1۰- بـه نظـر افـلاطـون ، الفـاظ و تصورات كلي مانند انسان ، عدالت زيبايـي ... بـه كـدام مـورد دلالت مـي كنـد  و  راه ادراك آن ها كـدام است؟(سـراسـري 80)

 1- موجـودات عقلي در عالـم ماده  -  حـواس سالـم     2- موجـودات عقلي در عالـم ماده -  سيـرعقـلانـي

3- موجـودات حقيقي در عالـم مثل -  حـواس سالـم     4- موجـودات حقيقي در عالـم مثل  -  سيـرعقـلانـي

۱۱- از ديدگاه افـلاطـون معرفت حقيقـي ،  با شناسايي چه چيزي حاصل مي شود و اين سير، عقلي است يا قلبي و عرفاني ؟(آزمايشي سنـجـش 80)

1- انسـان - عقلـي             2- مُثُـل - عقلـي          3- انسـان – قلبي           4- مُثُـل - قلبـي

۱۲- اگر گفته شود :«در عالم محسوسات سراغ از ثبات و پایداری نمی توان گرفت »،«علم فیزیک علمی است که از اشیای طبیعت از آن جهت که حرکت بر آنها عارض می شود بحث می کند »،«همه ی تصاویر عالم وجود جلوه گاه خوبی و زیباییِ نیک مطلق است»به ترتیب مبنای تفکّر کدام فیلسوف مطرح شده است؟(کنکور 89)

الف- افلاطون- افلاطون- ارسطو                  ب-ارسطو - افلاطون- ارسطو  

 ج- افلاطون- ارسطو –افلاطون                   د- ارسطو - ارسطو - افلاطون

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 9:6 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

درس ۹

۱- نقطه پیوند چهار جریان فکری جهان اسلام چه نام دارد و بانی آن کیست؟

1)حکمت متعالیه-صدرالمتألهین شیرازی 2)حکمت متعالیه-ابن سینا

3)حکمت اشراق-سهروردی 4)حکمت مشاء –فارابی

۲-حکما«حسن و قبح»را مربوط به...............و متکلمین آن را مربوط به ....................می دانند.

1)زندگی انسان-خداوند                                         2)خداوند-زندگی انسان

3)زندگی انسان-خداوند وجهان هستی و انسان            4)خداوند و جهان هستی-زندگی انسان


ادامه مطلب

[ سه شنبه ششم اسفند 1392 ] [ 8:35 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،