حکیمانه

گروه فلسفه و منطق استان قم

 برگزیدگان مسابقة «تولید محتوای الکترونیکی برای دروس (نیمسال دوم)کتاب منطق دوره متوسطه»معرفی شدند

دبیرخانه راهبری کشوری فلسفه و منطق در راستای اجرای برنامة عملیاتی خود در سال تحصیلی 93 – 92 در خصوص برنامة «تولید محتوای الکترونیکی برای دروس (نیمسال دوم)کتاب منطق دوره متوسطه»، پس از جمع آوری و بررسی آثار برگزیدة استانی، که توسط گروه آموزشی فلسفه و منطق هر استان انتخاب و ارسال شده بودند، اقدام به گزینش یک مورد اثر برتر در هر یک از دروس یاد شده نمود، که نتیجة آن به شرح ذیل اعلام می گردد:

درس هشتم:        خانم اکرم رهنما   (شهرستان های تهران)

درس نهم:           آقای علی شاه جهانی   (استان خراسان شمالی)

درس دهم:          خانم میترا عباس زادگان  (استان آذربایجان شرقی)

درس یازدهم:     خانم شهناز مرشدیان  (استان خراسان جنوبی)

درس دوازدهم:   خانم اکرم رهنما  (استان شهرستان های تهران)

درس سیزدهم:   خانم مهناز زالی پور  (استان کرمانشاه) 

ضمنا حائزین رتبه دوم هر یک از دروس نیز  به شرح ذیل معرفی می گردند :

             درس هشتم:        خانم یلدا طالب   (استان مازندران)

   درس نهم:           خانم یلدا طالب    (استان مازندران)

   درس دهم:          خانم عذرا قدیری    (استان کرمان)

 درس یازدهم:       گروه آموزشی فلسفه و منطق (اداره کل) (شهر تهران)

            درس دوازدهم:    خانم طیبه صدیق باروقی   ( استان آذربایجان شرقی)

           درس سیزدهم:     آقای عبدالله کاتب دهمردی   (استان سیستان و بلوچستان)

                                                                 

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:3 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

 

الف- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1- به نظر علامه طباطبائی، ذهن همچون یک دستگاه عکاسی از آن چه به .................... دریافت می کند عکسبرداری می کند و از آن یک مفهوم ذهنی میسازد. (5/0نمره)                                                                                                               

2- مجموعه ای ادراکاتی که قوه ی عقل نظری در می یابد در حوزه ی ................... و

......................... قرار دارد. (5/0نمره)                                                                                                               

3- لفظ شیر مشترک ................... و لفظ انسان مشترک ...................... است. (5/0نمره)                                                                                                              

4- موضوع حکمت اشراق ......................... است که سهروردی از آن به ...................

تعبیر کرده است. (5/0نمره)                                                                                                              

ب- گزاره های زیر را با واژه ی صحیح و غلط مشخص کنید و در صورت غلط بودن

آن را اصلاح کنید. (75/0نمره)                                                                                                              

1- از نظر سهروردی سنگ بنای همه شناخت ها را باید در علم حصولی نفس به خود دانست.

2- در فلسفه ملاصدرا «سفر فی الحق بالحق» سالک با بحث نفس و معاد او مطابقت دارد.

3- مطابق اصول حکمت متعالیه مسئله ی حدوث وقدم عالم در فلسفه حل شد.

ج- در مقابل نام هر متفکر کتاب مربوط به او را از ستون دوم انتخاب کرده و در

نقطه چین بنویسید. (25/1نمره)                                                                                                               

ستون اول

ستون دوم

1- صدرالمتالهین شیرازی ....................................

2- شیخ شهاب الدین سهروردی..........................

3- شهر زوری...........................................................

4- ابن رشد...............................................................

5- علامه طباطبائی.................................................

1- اصول فلسفه و روش رئالیسم

2- شواهد الربوبیه

3- آواز پر جبرئیل

4- نزههُ الارواح

5- تهافتُ التهافت

 

د- به سئوالات زیر پاسخ کوتاه و مختصر بدهید. (5/1نمره)                                                                                                              

1) کلی متواطی را توضیح دهید.

2) شی ء خارجی مثلاً یک کتاب برای ما چگونه معلومی است.

3) انوار قاهر و انوار مدبره را توضیح دهید.

هـ - اصطلاحات زیر را به صورت مختصر تعریف کنید. (2 نمره)                                                                                                              

1) جوهر

2) حرکت در جوهر

3) امکان فقری

 

4) مشرق اصغر و اکبر

و- گزینه مناسب را انتخاب کنید. (5/1نمره)                                                                                                              

1- به نظر خاورشناسان با کدام فیلسوف حیات فلسفی در مشرق زمین خاموش شد.

1) خواجه نصیر            2) ابن رشد             3) ابن سینا             4) سهروردی

2- طبق نظر علامه طباطبائی، مصادیق فلسفی مانند وجوب و امکان جوهر و عرض و غیره

از چه طریقی درک می شود؟

1)    علم حصولی                          2) استدلال به کمک بدیهیات

3) علم حضوری                           4)علم حصولی

3- کدام گروه حسن و قبح را مربوط به زندگی انسان میدانند.

1)    حکما             2) متکلمین اشاعره           

     3) عرفا                 4)متکلمین و عرفا

ز- به سئوالهای زیر دقیق و کامل پاسخ دهید.

1- دلیل معتزله در انکار وجود کرام الکاتبین را بنویسید. (1 نمره)                                                                                                              

2- قاعده امکان اشرف را توضیح دهید. (5/1نمره)                                                                                                               

3- علم حضوری و معلوم بالذات و علم حصولی و معلوم بالعرض را تعریف کنید. (5/1نمره)                                                                                                              

4- یک استدلال از متکلمین معتزله درباره ی ثواب آخرت بیاورید. (5/1نمره)                                                                                                              

5- سفرهای چهارگانه ملاصدرا را نام ببرید و هر مورد را مختصراً توضیح دهید. (2نمره)                                                                                                              

6- دلایل مخالفین حرکت جوهری چه بود و ملاصدرا به آنان چه جوابی میداد. (5/1نمره)                                                                                                               

7- دلیل دیوید هیوم در نفی رابطه ی علیت بین پدیده های عالم چه بود. (1نمره)                                                                                                              

8- از ویژگی سنت فلسفی «تفکر و اخلاق» را شرح دهید. (1نمره)                                                                                                              

 

 

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 8:59 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

نتیجه انتخاب نمونه سؤال (طراح) برتر امتحانات داخلی فلسفه و منطق سال سوم در نوبت اول سال تحصیلی 92-91 اعلام شد

به اطلاع می رساند که  دبیرخانه  فلسفه و منطق زنجان در خصوص برنامه «انتخاب نمونه سؤال (طراح) برتر امتحانات داخلی فلسفه و منطق سال سوم در نوبت اول سال تحصیلی 92-91» پس از جمع آوری نمونه سوالات برتر استانها که توسط گروه اموزشی فلسفه و منطق ادرات کل آموزش و پررورش مربوط انتخاب و ارسال شده بود اقدام به انتخاب سه نمونه سوال برتر (به شرح زیر) نمود و آنها را جهت اقدامات بعدی به دفتر آموزش متوسطه نظری ارسال کرد:

1- خانم خجسته آفتابی استان کرمان(ناحیه 2 کرمان)

2- آقای ابراهیم امینی استان کردستان(ناحیه 1 سنندج)

3- آقای بهوند یوسفی استان قم(ناحیه 2 قم)

گروه فلسفه و منطق استان قم بر خود لازم می داند ضمن تبریک به  جناب آقای بهوند یوسفی دبیر محترم ناحیه ۲ قم از تلاشهای ایشان تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان توفیق روز افزون ایشان را در تمام مراحل  زندگی خواهانیم .

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 12:11 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

  به اطلاع کلیه اساتید محترم که در مراکز پیش دانشگاهی مشغول به تدریس درس فلسفه سال چهارم هستند می رساند که در سال جدید تحصیلی بنابر سالی بودن درس ها ،بارم بندی درس فلسفه طبق جدول ذیل می باشد. توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانیم.

پایانی اول نمره پایانی دوم نمره
فصل اول-کلیات (۱) ۳ فصل اول-کلیات(1) ۷۵/.
فصل دوم-کلیات(2) ۵/۲ فصل دوم-کلیات(2) ۵/.
فصل سوم-مبانی حکمت مشاء(1) ۳ فصل سوم-مبانی حکمت مشاء(1) ۷۵/.
فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء(2) ۴ فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء(2) ۵/۱
فصل پنجم-نمایندگان مشاء(1) ۲ فصل پنجم-نمایندگان مشاء(1) ۵/.
فصل ششم-نمایندگان مشاء(2) ۵/۳ فصل ششم-نمایندگان مشاء(2 ۱
فصل هفتم-افول حکمت مشاء ۲ فصل هفتم-افول حکمت مشاء ۵/.
فصل هشتم-حکمت اشراق ۴
فصل نهم-جریان های فکری عالم اسلام ۵/۱
فصل دهم-صدرالمتالهین ۲
فصل یازدهم-مبانی حکمت متعالیه ۴
فصل دوازدهم-حکمای معاصر ۲
فصل سیزدهم-حیات فرهنگی ۱
۲۰ ۲۰

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 11:30 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

بارم بندي درس فلسفه و منطق

عنوان دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

فلسفه

فلسفه چيست (1)

2

5/0

فلسفه چيست (2)

5/1

1

فلسفه چيست (3)

5/1

1

آغاز فلسفه

2

1

شهيد راه حكمت

2

5/1

گوهر هاي اصيل و جاودانه

-

2

علت هاي چهارگانه

-

2

منطق

انسان و تفكّر

۷۵/

1

چگونه تعريف مي كنيم

۵/۱ 

رابطة ميان دو مفهوم

۲

۱ 

اقسام ذاتي و عرضي

5/1

75/0

اقسام تعريف

2

75/0

جايگاه قضيه در استدلال

1

1

اقسام قضاياي حملي وشرطي

۲۵/۲

احكام قضاياي حملي

-

5/1

استدلال (تركيب قانونمند قضايا)

-

5/0

اقسام قياس

-

۲

ارزش قياس

-

۵/0

محتواي استدلال ( ماده )

-

1

مغالطه

-

1

جمع

20

20

 

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 11:19 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

درس دوازدهم

۱- كدام يك از موارد زير است كه زير بناي شناخت را در انسان تشكيل مي دهند ؟

1-اصل عليت و فروع آن 2- اصل سنخيت علت و معلول

3- اصل ضرورت علي و معلولي 4-تقدم وجوب بر وجود

۲ -انكار كدام اصل است كه رشته وجودي بين اشياء و موجودات جهان را پاره مي كند و شناخت ما را نسبت به قوانين هستي مخدوش مي نمايد ؟

1- اصل مغايرت وجود و ماهيت 2- اصل اصالت ماهيت 3- اصل عليت 4-اصل وجوب علي و معلولي

۳- نظريه انكار اصل عليت در فلسفه جديد غرب ، نخستين بار توسط چه كسي مطرح شد ؟

1- جان لاك            2- ديويد هيوم             3-جان استوارك ميل           4- توماس هابز


ادامه مطلب

[ سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 ] [ 10:58 ] [ مظفریان و رضایی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،